Studia „Budowanie marki w praktyce” obejmują zagadnienia od podstaw budowania marki do zarządzania strategicznego marką (ang. branding) zgodnie z uwarunkowaniami rynkowymi i rozwojem wiedzy fachowej w tym obszarze.

Studia „Budowanie marki w praktyce” obejmują zagadnienia od podstaw budowania marki do zarządzania strategicznego marką (ang. branding) zgodnie z uwarunkowaniami rynkowymi i rozwojem wiedzy fachowej w tym obszarze.

Po ukończeniu studiów uczestnicy posiadają wiedzę teoretyczną o narzędziach, metodach i procedurach działań związanych z budowaniem marki dostosowanych do obecnych uwarunkowań rynkowych, w tym postępu technologicznego oraz nabywają umiejętności i kompetencje umożliwiające usprawnianie, projektowanie i wdrażanie działań brandingowych dla własnych przedsięwzięć rynkowych.

Studia przygotują uczestników do profesjonalnego planowania i projektowania procesów, doboru optymalnych narzędzi na potrzeby skutecznego zarządzania marką w konkretnej sytuacji problemowej.

Dzięki udziałowi w zajęciach słuchacze uzupełniają wiedzę oraz nabywają umiejętności w zakresie wykorzystania narzędzi, metod i procedur marketingowych na potrzeby budowania kapitału rynkowego współczesnej marki.

Punkty ECTS

Czego można się spodziewać po poszczególnych modułach zajęć na studiach podyplomowych „Budowanie marki w praktyce”

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Weryfikacja efektów kształcenia będzie się odbywała na podstawie realizowanych projektów i prezentacji prowadzonych w ramach zajęć, rozwiązanych testów a także prezentacji
i obrony własnej pracy końcowej (podyplomowej) pozytywnie ocenionej przez opiekuna.